Spørgsmål og svar

Der er mange spørgsmål til affald. Nedenfor finder du måske svar på nogle af dem. Listen bliver løbende udbygget.

Spørgsmål vedr. ordningen og udkørsel

Der gælder samme regler for placering af dine skraldespande som i dag. Skraldemanden henter din skralde- og genbrugspand ved standpladsen, og efter tømning sætter skraldemanden den tilbage igen.

Du kan læse mere omkring indretning af din standplads her.

 

Du skal selv vælge det udstyr, der kan passe i dit køkken, baggang eller hvor du ønsker at indrette din sortering. Mange butikker forhandler gode og brugbare løsninger.

For at gøre det let for dig selv, anbefaler vi, at du vælger en løsning, hvor du har plads til både madaffald og restaffald der, hvor du normalt har dit affald – f.eks. under køkkenvasken. Sammen med din nye todelte spand til mad- og restaffald, får du leveret en køkkenspand til sortering af madaffald

Hvis du oplever, at du har for lidt plads i din nye spand eller i dine eksisterende spande, skal du først og fremmest have tak, fordi du sorterer så flittigt. Størrelserne og tømme- hyppigheden er valgt ud fra analyser af affaldsmængderne, og så de dækker størstedelen af vores kunder.

Vi kan dog ikke lave affaldsindsamling, der dækker alle vores kunders behov. Nogle vil have meget lidt affald, og andre vil have mere, end der er plads til.

Har du mere affald, end der kan være i skraldespanden, har du flere muligheder:

Du kan komme af med ekstra affald – både restaffald og genanvendeligt affald – på vores 27 miljøstationer rundt omkring i kommunen. Her matcher containerne med skraldespandene derhjemme, og affaldet skal derfor ikke sorteres yderligere. Eneste affaldstyper, som ikke kan afleveres på miljøstationerne (eller genbrugspladserne), er madaffald.
 

Du har også mulighed for at tilkøbe ekstra spande til den eller de affaldstyper, du ikke har plads til.

Vi vil dog opfordre dig til at være tålmodig, inden du beslutter dig for at ombytte dine spande. Brug endelig lidt tid til at prøve de nye spande af. Erfaringen fra andre kommuner er, at det kan tage lidt tid at vænne sig til den nye sortering.

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige priser for forskellige spandstørrelser eller ekstra spande. Find priserne her
 

Det gør de fra 2. september 2024. Her begynder vi at levere nye spande til mad- og restaffald og genbrugspande til metal/glas og plast og fødevarekarton, samt levering af miljøkasser. Du kan tage de nye spande i brug med det samme.

Du skal altså være opmærksom på, at implementeringen af de nye ordninger sker over en periode på 4 måneder. Så snart vi har detailplanlagt udkørslen, vil du på meresortering.dk kunne finde udleveringsugen for dit sommerhus.

Du skal altså være opmærksom på, at implementeringen af de nye ordninger sker over en 4 månedsperiode. Du kan se hvilken uge, du får leveret de nye spande her.

Du kan med fordel tilmelde dig vores sms- service. Så får du besked, når vi tømmer dine spande.

De fleste sommerhuse får to skraldespand, som kommer til at fylde cirka 1x1 meter pr. spand. Placeringen skal leve op til vores regler for standplads, som du kan se her. Reglerne er lavet for at give skraldemanden ordentlige arbejdsforhold.

Du behøver ikke stille de 2 spande samme sted. De skal bare placeres, så de står med håndtaget udad på fast underlag. Skraldemanden må gå op til 50 meter på fliser for at hente din skraldespand eller genbrugsspand. Selvom du ikke har plads lige ved den gamle skraldespand, kan du måske finde plads et andet sted i din indkørsel.

Du har også mulighed for at stille dem et helt andet sted og køre dem frem på tømmedagen. Så undgår du at skulle tage hensyn til fliser og afstand, men kan nøjes med at trille spandene ud til vejen dagen før tømning.

Du kan tilmelde dig vores sms-ordning og få besked om tømning dagen inden. Det kan du gøre her.

 

Der florerer artikler om Norges affaldssortering, hvor de har mindre sortering ved husstanden, men eftersorterer mere på store anlæg. Disse sorteringsanlæg er utroligt dyre at udvikle, og der er ikke sådanne faciliteter i Danmark. Kommunerne må ikke selv investere i sorteringsanlæg, så det skal være investorer fra det private erhvervsliv, der skal drive udviklingen. Det er ikke sket i Danmark, som det er i Norge.

Den danske regering har igennem mange år valgt en anden linje, hvor affaldssorteringen i højere grad skal ske ude ved de enkelte husstande. Som kommune er vi derfor underlagt de nationale retningslinjer.

Spørgsmål omkring sortering og affaldstyper

En mad- og drikkekarton består af karton på ydersiden og et lag af plast eller aluminium på indersiden.

En mad- og drikkekarton kan f.eks. være til mælk, fløde, juice, suppe, bechamelsovs, kakaomælk, bønner, flåede tomater og Sun Lolly-is.

Inden mad- og drikkevarekarton sorteres fra, skal de tømmes for indhold. Det vil sige, at al mælk, juice osv. skal hældes ud. Yoghurtkartoner m.m. skal være klemt tomme eller skrabet rene.

Som en del af de ti affaldstyper, skal der også indsamles farligt affald. Det er kemikalierester, men også spraydåser, elpærer og printerpatroner. Derudover kan der i Varde Kommune også kommes batterier og småt elektronik i miljøkassen.

Miljøkassen kan stilles i skuret eller lignende og tømmes ikke, men skal i stedet tømmes på genbrugspladsen. Denne del skal du selv gøre, men vores genbrugsvejledere står klar med råd og vejledning på genbrugspladserne.

Spørgsmål til de nye spande

Du er som borger forpligtet til at benytte, hvad er er angivet i den nye affaldsordning. Det indebærer, at alle sommerhuse skal modtage en ny skraldespand til mad- og restaffald, samt en genbrugspande til metal/glas og plast/fødevarekarton og sortere på den måde, som er besluttet i de kommunale affaldsregulativer.

Hvis du har særlige forhold, eller du ønsker at klage, skal du kontakte Varde Kommune.

Vores mindste todelte mad- og restaffaldspande og genbrugsspade er 240 liter.

Du kan dog tilkøbe yderligere kapacitet i størrelserne 140 og 240 liters.

Det kan være en nærliggende tanke at dele sin skraldespand med naboen, men affaldsregulativet slår fast, at alle fritidshuse skal have en individuel affaldsløsning. Du kan derfor ikke ”opsige” dine spande og bruge naboens.

Nej, skillevæggen i både skraldespanden og genbrugsspanden er sat, så den passer med skraldebilens opdeling. Hvis du rykker den, risikerer vi, at affaldet blandes sammen i skraldebilens kamre. Derfor må du ikke rykke på skillevæggen.

Fordelingen mellem de to rum er 60/40. Det svarer til ca. 144 liter i det store rum og ca. 96 liter i det lille rum.

Hvis du mener, du har for lidt plads i din skraldespand, har du flere muligheder:

Du kan sortere bedre.

Ofte viser det sig, at ved at stramme lidt op på sorteringen kan mere flyttes over i genbrugsspanden, miljøstationen eller på genbrugspladsen. Hvis du havde en 240 liters skraldespand før, og havde plads til dit affald, så har du har præcis den samme plads – du har bare delt dit affald.

Du kan bestille en større skraldespand

Kan du reelt ikke have dit affald i skraldespanden, kan du bestille enten en større skraldespand eller end skraldespand mere. Du kommer dog til at betale mere.

Køb en kode til en ekstra sæk

Er det midlertidigt, du har en større mængde affald, som fx efter en fest eller lign. kan du købe en kode til at sætte på en ekstra sæk. Det kan du gøre via webshoppen under affald på dinforsyning.dk.

Brug en miljøstation

Du har mulighed for at komme af med restaffald på alle vores 27 miljøstationer. Du kan finde en oversigt på vores hjemmeside.

Bemærk at ekstra restaffald ikke kan afleveres på genbrugspladsen.

Du betaler ikke særskilt for din nye skraldespand og genbrugspand, og både genbrugsspanden og skraldespanden tilhører DIN Forsyning Affald A/S.

Prisen for den nye genbrugsspand kommer på genbrugsgebyret.

Du betaler først for den nye ordning, når du har fået de nye spande

Du kan se alle priserne på vores hjemmeside.

Vi skal genbruge endnu mere - så du skal sortere endnu mere. Et flertal i folketinget har derfor besluttet, at vi i Danmark skal sortere i 10 affaldstyper.

Du kan vælge mellem nedenstående tømningsfrekvenser

- Hver uge
- Sæsontømning (36 årlige tømninger med ugetømning i sommermånederne og i forbindelse med helligdage)
- Hver 14. dag

Du kan se din tømmekalender her  Husk, at du også kan tilmelde dig vores sms-ordning og få besked inden skraldemanden tømmer hos dig. Den finder du her.

En skraldespand og genbrugsspand kan godt komme til at lugte, og derfor bør den rengøres efter behov. Du skal selv sørge for at rengøre din skraldespand og genbrugsspande. For ikke at opkræve ekstra betaling, tilhører både genbrugsspandene og skraldespanden DIN Forsyning Affald A/S, men vi vil gerne, du passer på den, som var det din egen.

For at minimere lugten i skraldespanden, er det en god ide at sørge for, at dine poser til mad- og restaffald altid er tætte og lukket med knude. Ligeledes anbefaler vi, at du ikke stiller din skraldespand og genbrugsspande i direkte sol hele dagen.

Der er to typer skraldespande. Den mest almindelige bliver en 240 liter.

Du kan se størrelserne på denne side.

Når vi kommer med de nye spande, stiller vi den hvor din nuværende skraldespand står, og vi tager din gamle skraldespand med inkl. evt. indhold.  Det er dog ikke et krav, at den skal stå præcis der. Du må gerne flytte den til en bedre placering. Vores krav til placering handler om at sikre skraldemændene et ordentligt arbejdsmiljø. Alle skraldespandene skal derfor stå på fast underlag, med håndtaget udad og beskyttet mod vind. Skraldemanden må højst gå 50 meter efter skraldespanden, og hele ruten skal være flisebelagt.

Det er ikke et krav, at de 2 spande skal stå side om side, så kniber det med pladsen, kan genbrugspanden placeres et andet sted på din grund, så længe placeringen lever op til adgangskravene.

Du kan se kravene til placering af skraldespanden her.

Som sidste udvej kan du altid vælge at stille spandene ud til vejen kl. 6 på tømmedagen.

Spørgsmål til den nye ordning

Det er politikerne i Varde Byråd, som har vedtaget den nye affaldsordning. Det er gjort med baggrund i et ønske om, at også Varde Kommune bidrager til vores fælles ansvar for at passe på miljøet.

Beslutningen udspringer af folketingets beslutning om, at Danmark skal være foregangsland for affaldssortering – og som minimum leve op til EU's regler om, at mindst 65 % af husholdningernes affald (papir, glas, pap, metal, plast, træ og dagrenovation) skal indsamles til genbrug inden 2035.

Nationalt er der fastsat målsætninger for genanvendelse. Helt præcist lyder målet på mindst 55 % genbrug af husholdningernes affald (papir, glas, pap, metal, plast, træ og dagrenovation) i 2025.

Dermed kommer kommunen til at leve op til de nationale krav for genanvendelse. Det er nødvendigt for at kunne leve op til de efterfølgende EU-krav.  I 2035 skal mere end 65 % af vores husholdningers affald genanvendes.

Du kan ikke blive fritaget for at benytte den kommunale indsamlingsordning – herunder at modtage den nye spande og sortere på den måde, som er besluttet i de kommunale affaldsregulativer.

Hvis du har særlige forhold, eller ønsker du at klage, skal du kontakte Varde Kommune.

Hvis du ikke sorterer dit affald, må skraldemanden ikke tømme dine spande. Han vil derfor lade dem stå med en besked om, at du ikke har sorteret korrekt.

Hvis sorteringen ikke udbedres, opretter vi en sag på din adresse og meddeler kommunen om situationen. I sidste ende vil du kunne få en regning for hver tømning svarende til taksten for en ekstra tømning og sortering.

En fejlsortering betyder, at du ikke har sorteret korrekt i en eller flere af dine spande. Skraldemanden tager billeder af fejlsorteringer og afleverer en seddel på spanden for at forklare fejlen. 

Vil du gerne have en sms fra skraldespanden dagen inden han tømmer enten skraldespand eller genbrugsspand hos dig, så kan du tilmelde dig vores sms- eller e-mailservice. Den finder du her.

Det kan være en nærliggende tanke at dele sine spande med naboen, men affaldsregulativet slår fast, at alle fritidshuse skal have en individuel affaldsløsning til dagrenovation. Du kan derfor ikke ”opsige” dine spande og bruge naboens.

Varde Kommune er forpligtet til at stille en affaldsløsning til rådighed for borgerne, mens borgerne er forpligtet til at benytte ordningen. Reglerne er fastsat i Varde Kommune regulativ for husholdningsaffald.

Selv det er ønskværdigt med ét stort hul, så kan det reelt ikke kan lade sig gøre. Har en bananskræl først rørt et stykke papir, så mister papiret sin genanvendelsesevne. Bliver tekstilaffald smurt ind i blerester, kan det ikke genanvendes, og kommer støvsugerposen sammen med madaffald, kan det ikke komme på landbrugsjord. Så der skal sorteres.

Men en robot kan godt kende forskel på glas, metal og plast. Den kan også eftersortere restaffald og finde fx glas og metal deri, som så tages ud inden forbrændingsanlægget. Vi har prøvet det, og det gav nogle få tons - men det vil betyde en stor stigning i affaldspriserne - det ender jo med, at affaldskunderne kommer til at betale for dyre robotter. Så det er en balancegang.

Efterhånden som robotterne bliver billigere, kommer de også ind på affaldsområdet.